Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trần Thị Hoa
Người gửi: Trần Thị Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:21' 25-03-2011
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
chiến tranh GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
TRƯỜNG T.H.P.T SỐ 2 AN NHƠN – ĐT: (056)3839292 ; (056)3839294
chiến tranh GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Trình bày diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh.
- Tại sao nơi đây lại bùng nổ một cuộc chiến tranh giành độc lập ? - Kết quả cuộc chiến đã ảnh hưởng như thế nào đối với châu Mĩ và thế giới ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
Thảo luận nhóm
Nhóm 1- 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được hình thành như thế nào ?
Nhóm 2- Tình hình kinh tế của 13 thuộc địa như thế nào ?
Nhóm 3- Sự phát triển kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu gì cho các thuộc địa ?
Nhóm 4- Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa, Chính phủ Anh đã làm gì ? Vì sao Chính phủ Anh làm như vậy ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 1- 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được hình thành như thế nào ?
VIẾC-GI-NI-A
MA-XA-CHU-XÉT
NIU HĂM-SAI
NIU-OÓC
CON-NẾCH-TI-CỚT
RỐT AI-LEN
PEN-XIN-VA-NI-A
NIU-GIƠ-XI
MÊ-RI-LEN
ĐƠ-LA-OA
CA-RÔ-LIN-NA BẮC
GIOÓC-GI-A
CA-RÔ-LIN-NA
NAM
- Đến nửa đầu thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 2- Tình hình kinh tế của 13 thuộc địa như thế nào ?
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 3- Sự phát triển kinh tế TBCN đã đặt ra yêu cầu gì cho các thuộc địa ?
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
Nhóm 4- Trước sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa, Chính phủ Anh đã làm gì ? Vì sao Chính phủ Anh làm như vậy ?
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
Kinh tế
Cấm lập nhà máy, xí nghiệp.
Ban hành nhiều đạo luật
kìm hãm sự phát triển C-T
nghiệp, hàng hải ở Bắc Mĩ.
Cấm mở rộng, khai khẩn đất
đai ở miền Tây.
Chính trị
Áp bức dân tộc
Áp bức giai cấp
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
Mâu thuẫn xã hội cơ bản nhất và nhiệm vụ của nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ lúc bấy giờ là gì ?
Nhân dân
13 thuộc địa
Chính quyền
thực dân Anh
Nhiệm vụ:
- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.
-> Giành độc lập dân tộc và các quyền tự
do, dân chủ.
-> Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.
Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
Sự kìm hãm của Chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, làm bùng nổ chiến tranh.
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
- Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở BM được hình thành.
- Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa -> CT.

- Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Duyên cớ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
1773
Sự kiện “chè Bô xtơn” (1773)
b. Diễn biến
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh

- Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- 13 thuộc địa Anh ở BM được hình thành.
- Chính phủ Anh kìm hãm.
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
9-1774
-1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh phải xóa bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.
Vua Anh đáp lại những yêu cầu của 13 thuộc địa như thế nào ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
- 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Chính phủ Anh kìm hãm.

- Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Sự phát triển KT -> GT-LL, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
b. Diễn biến
- 1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh phải xóa bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
4-1775
So sánh gì về tương quan lực lượng của 2 bên ? Cuộc chiến sẽ ra sao nếu tình hình này kéo dài ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
BÔ-XTƠN
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
- 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Chính phủ Anh kìm hãm.

- Kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
b. Diễn biến
-1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh phải xóa bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
ĐẠI HỘI LỤC ĐỊA LẦN THỨ HAI (5-1775)
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773)
b. Diễn biến
- 1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh phải xóa bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
-4-1775, chiến tranh bùng nổ. Nhờ có sự lãnh đạo tài giỏi của Gióoc-giơ-Oa-sinh-tơn, quân 13 thuộc địa giành thắng lợi quan trọng.
GIOÓC-GIƠ OA-SINH-TƠN ( 1732 - 1799 )
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
BÔ-XTƠN
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
Sự kiện “chè Bô-xtơn”
b. Diễn biến
-1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a.
- 4-1775, chiến tranh bùng nổ. Nhờ có sự lãnh đạo tài giỏi của Gióoc-giơ-Oa-sinh-tơn, quân 13 thuộc địa giành thắng lợi quan trọng.
4-7-1776
- 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa. Nhưng thực dân Anh vẫn không chấp nhận và cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Thomas Jefferson
( 1743 – 1826 )
Jefferson sinh ra và lớn lên ở bang
Virginia. Ông là người ham học hỏi,
giản dị, tính tình ôn hòa, hay giúp
đỡ người khác và có khả năng nói
chuyện hấp dẫn trước bạn bè.

- 1767, Ông là luật sư tại Tòa án bang Viếc-gi-ni-a.
6-1776, được chỉ định soạn thảo bản Tuyên ngôn
Độc lập. Sau đó là thành viên viện dân biểu, rồi
Thống đốc bang Viếc-gi-ni-a.
1785-1789, Công sứ tại Pháp
1790-1793, Bộ trưởng ngoại giao
1797-1801, Phó Tổng thống Mĩ
1801-1809, Jefferson là Tổng thống thứ ba của
nước Mỹ trong 2 nhiệm kỳ liền.

*************

“ Lẽ ra theo bản tính tự nhiên tôi sẽ theo đuổi
khoa học, dâng hiến cho khoa học lòng say
mê cao độ của mình, song những hành động
tàn bạo ở cái thời mà tôi sống đã buộc tôi cần
phải làm gì đó để chống lại chúng và khiến
tôi phải tự mình lao vào đại dương đầy khổ
ải của những đam mê chính trị ”
( Thomas Jefferson )



Tuyên ngôn khẳng định: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn xác nhận nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước. Mặt khác, Tuyên ngôn lại khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…






Điểm tiến bộ và hạn chế của Tuyên ngôn Độc lập ?
“Hỡi đồng bào cả nước ! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”



Tuyên ngôn khẳng định: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn xác nhận nhân dân là gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập bộ máy Nhà nước. Mặt khác, Tuyên ngôn lại khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và của người da trắng, không xóa bỏ chế độ nô lệ, duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê…






Sự ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa gì ?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa
tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Sự kiện “chè Bô-xtơn”
b. Diễn biến
- 1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a.
- 4-1775, chiến tranh bùng nổ.
- 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa.
BÔ-XTƠN
PHI-LA-ĐEN-PHI-A
4-7-1776
XA-RA-TÔ-GA
17-10-1777
I-OÓC-TAO 1781
- 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga làm cho quân Anh suy yếu.
- 1883, Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
Nguyên nhân nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh ?
?
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
- Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa gay gắt -> chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773).
b. Diễn biến
-1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a.
- 4-1775, chiến tranh bùng nổ. Nhờ có sự lãnh đạo tài giỏi của Gióoc-giơ-Oa-sinh-tơn, quân 13 thuộc địa giành thắng lợi quan trọng.
- 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa
- 17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga làm cho quân Anh suy yếu.
- 1883, Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
a. Kết quả
- Cuộc chiến tranh kết thúc, Anh phải công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ và Hợp chúng quốc Mĩ được ra đời.
- 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, qui định Mĩ là nước cộng hòa liên bang, đứng đầu là Tổng thống nắm quyền hành pháp, Quốc hội nắm quyền lập pháp.
Kết quả Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ?
ĐẠI CỬ TRI
TỔNG THỐNG
CỬ TRI
Sơ đồ bộ máy nhà nước Mĩ theo Hiến pháp 1787
QUỐC HỘI LẬP PHÁP
CÁC BANG
Mỗi bang 2 ĐB
Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
GIOÓC-GIƠ OA-SINH-TƠN ( 1732 - 1799 )
Linh-côn.
ĐẠI CỬ TRI
TỔNG THỐNG
CỬ TRI
Sơ đồ bộ máy nhà nước Mĩ theo Hiến pháp 1787
TÒA ÁN TỐI CAO
9 QUAN TÒA
Nhiệm kỳ suốt đời
QUỐC HỘI LẬP PHÁP
CÁC BANG
Mỗi bang 2 ĐB
Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
Qua kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, em thấy còn những hạn chế nào ?
Vẫn chưa xóa bỏ chế độ nô lệ.
Vẫn duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê.
Phụ nữ không có quyền bầu cử.
Nô lệ, thổ dân không có quyền công dân.
H
Đ
bài 30. chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ
1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh
- Đến nửa đầu TK XVIII, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được hình thành.
- Đến giữa TK XVIII, nền kinh tế TBCN phát triển đáng kể.
- Chính phủ Anh kìm hãm -> chính quốc >< 13 thuộc địa gay gắt -> chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ
a. Duyên cớ:
Sự kiện “chè Bô-xtơn” (1773).
b. Diễn biến
-1774, các đại biểu thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a.
- 4-1775, chiến tranh bùng nổ.
- 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố.
-17-10-1777, chiến thắng Xa-ra-tô-ga làm cho quân Anh suy yếu.
- 1883, Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
a. Kết quả
- Cuộc chiến tranh kết thúc, Anh phải công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ và Hợp chúng quốc Mĩ được ra đời.
- 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, qui định Mĩ là nước cộng hòa liên bang, đứng đầu là Tổng thống nắm quyền hành pháp, Quốc hội nắm quyền lập pháp.
b. Ý nghĩa
- Thực chất là cuộc CM tư sản đã lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB ở Bắc Mĩ phát triển.
Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh.-Là cuộc CM tư sản không triệt để (?)
Thắng lợi cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có ý nghĩa gì ?
Vì sao Lênin gọi đây là:


“cuộc chiến tranh giải phóng thực sự, cách mạng thực sự ” ?
So sánh Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau:
- Lật đổ chế độ QCCC, -> mở đường cho CNTB phát triển.
- Lật đổ ách thống trị của TD Anh -> giành độc lập dân tộc -> mở đường cho CNTB phát triển.
- Quần chúng nhân dân.
- Quần chúng nhân dân.
- Tư sản, quý tộc mới.
- Tư sản, chủ nô.
- Nội chiến.
- Chiến tranh giành độc lập.
- Là cuộc CMTS không triệt để.
- Là cuộc CMTS có tính chất nhân dân khá rõ nét.
Lập bảng so sánh Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo mẫu sau:
D
KẾT THÚC BÀI